Missie visie en doelstellingen

Visie Karam

Karam wil in 2025 een stichting zijn die een positieve en duurzame maatschappelijke impact heeft in Nederland en Marokko. Deze impact bestaat uit het activeren van én bijdragen aan maatschappelijk begrip voor kwetsbare jongeren en hun sociale netwerk in Nederland, het verbeteren van de situatie voor mensen met een fysieke beperking in Marokko (door bewustwording en verstrekken van hulpmiddelen), en het duurzaam committeren van Nederlandse en Marokkaanse organisaties aan de missie en visie van Karam.

Meer concreet wil Karam:

In Nederland

 1. Kwetsbare jongeren en hun sociale netwerk positief activeren in de Nederlandse maatschappij door ze een betekenisvolle dagbesteding te bieden, waarmee ze zich inzetten voor minderbedeelden in Marokko;
 2. Bijdragen aan maatschappelijk begrip voor de situatie waarin kwetsbare jongeren en hun sociale netwerk verkeren.
 3. Actief kennisuitwisseling en contact stimuleren tussen partijen uit het maatschappelijk middenveld, overheidsinstanties en kwetsbare jongeren.

In Marokko

 • Mensen bewustmaken van de problematiek rondom hun landgenoten met een fysieke beperking en de mogelijkheden die Karam en haar partners zowel vanuit Marokko als vanuit Nederland hiervoor kunnen aanbieden;
 • Wegen en voetpaden naast deze wegen, openbare gebouwen en voorzieningen (vliegvelden, stations, bibliotheken, gebedshuizen) toegankelijk (helpen) maken voor gebruikers van mobiele hulpmiddelen;
 • Zoveel mogelijk inwoners met een fysieke beperking voorzien van (mobiele) hulpmiddelen indien zij niet over de middelen kunnen beschikken deze aan te schaffen.

In Marokko en Nederland

 • Organisaties committeren aan de visie en missie van Karam, waardoor zowel individuele als gezamenlijke doelen gerealiseerd worden;
 • Duurzame samenwerking en kennisdeling bevorderen tussen Marokko en Nederland;
 • Ambassadeurschap van (bekende) Nederlanders die de functie van rolmodel invullen, de stichting helpen een gezicht te krijgen en een aantrekkingskracht hebben op onderstaande doelgroepen van Karam.

Projectmatig werken

 1. Organisaties committeren aan de visie en missie van Karam, waardoor er projectmatig ook andere soortgelijke gezamenlijke doelen gerealiseerd worden;
 2. Duurzame samenwerking en kennisdeling bevorderen tussen andere hulporganisaties die in Nederland actief zijn;
 3. Ambassadeurschap van andere hulporganisaties die Karam kunnen ondersteunen de stichting een gezicht te krijgen en een aantrekkingskracht hebben op onderstaande doelgroepen van Karam. 

Missie Karam

Karam wil partijen en personen in Nederland en Marokko versterken door werk en zorg te realiseren en te faciliteren en de uitwisseling van kennis en expertise te stimuleren. Door een ontmoetingsplek en broedplaats te bieden aan deze partijen en personen wil Karam een maatschappelijke impact hebben in zowel Nederland als Marokko. Dit wil Karam bereiken door mensen met een fysieke beperking te helpen met (medische) hulpmiddelen, en door professionals en kwetsbare jongeren en hun sociale netwerk bij elkaar te brengen, te versterken en te activeren.

Doelgroepen Karam

 • Kwetsbare jongeren en hun sociale netwerk wiens talenten en vaardigheden onderbenut en onderbelicht zijn;
 • Professionals uit de (semi) publieke en private sector die vanuit hun werk te maken hebben met kwetsbare jongeren en hun sociale netwerk;
 • Fysiek beperkte mensen en hun sociale omgeving in Marokko die niet de middelen hebben om mobiele hulpmiddelen aan te schaffen.

N.B. De doelgroepen worden verder toegelicht bij de strategie (onder ‘Ontvangers en doelgroepen’).

Doelstellingen Karam

Hier staan we kort stil bij de algemene doelstellingen van Karam en de doelstellingen voor 2020 – 2021.

Doelstellingen algemeen

 • Het aanbieden van dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld het inzamelen en repareren van rolstoelen, krukken, rollators, looprekken, scootmobiels, wandelstokken, bloeddrukmeters, douchestoelen, toiletstoelen, toiletverhogers, wandbeugels, verstelbare rugsteunen etc.
 • Het aanbieden van betekenisvolle dagbestedingsplekken aan kwetsbare jongeren.
 • Het aanbieden van stageplaatsen voor studenten vanuit MBO, HBO en WO, zodat ook zij een betekenisvolle stage kunnen lopen, en anderzijds Karam op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen het middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs.
 • Het inzamelen van (mobiliteits)hulpmiddelen voor reparatie en donatie aan hulpbehoevenden in Marokko.
 • Het betrekken van onderzoekers van hoger onderwijsinstellingen bij de activiteiten van Karam, zodat zij inzichten vanuit de praktijk kunnen verwerken in nieuwe (wetenschappelijke) methodieken en bestaande methodieken aan de praktijk kunnen toetsen.
 • Het aanbieden van sportfaciliteiten en trainingen aan kwetsbare jongeren ten behoeve van hun weerbaarheid, de wijze waarop ze met agressie omgaan en impulsregulatie.
 • Ouders van kwetsbare jongeren helpen met de opvoeding van hun kinderen, bijvoorbeeld door het verzorgen van psycho-educatie.
 • Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten ten behoeve van dialoog tussen groepen die elkaar in het normale dagelijkse leven moeilijk treffen (bijvoorbeeld het doen ontstaan van dialoog tussen medewerkers van de politie en jongeren of tussen werkgevers en jongeren).
 • Het betrekken van buurtvaders, ondernemers, de wijk en gebedshuizen bij de activiteiten van Karam.
 • Het aanbieden van een uitleenservice van (mobiliteits)hulpmiddelen in Nederland.
 • Het organiseren van een vangnetfunctie voor kwetsbare jongeren die tussen wal en schip vallen vanwege – onder meer – de terugkeer vanuit detentie, vroegtijdige schooluitval, problemen met de sociale omgeving.
 •  
 • Doelstellingen 2020 – 20201
 • Format intentieverklaringen 2021 ondertekenen door partners
 • Per 1 augustus 2020 is een concreet plan van aanpak opgesteld waarin staat beschreven op welke manier de activiteiten van Karam en haar partners worden vormgegeven vanuit een te huren centrale fysieke locatie in Amsterdam of de directe omgeving van Amsterdam.
 • Per 1 februari 2021 hebben belangrijke partners zich gecommitteerd aan de missie en visie van Karam middels een ingevuld format waarin zij aangeven wat hen inspireert aan het initiatief en welke bijdrage zij bereid zijn te leveren. De eerste informele fondsenwerving van Karam heeft georganiseerd dat partijen een financiële bijdrage leveren aan Karam.
 • Per 1 maart 2021 een fysieke locatie huren die centraal gelegen is in Amsterdam of de direct omgeving.
 • Per 1 oktober 2020 wordt een eerste officiële benefietavond georganiseerd om fondsen te werven voor het realiseren van de doelstellingen van Karam.
 • Per 1 december 2020 is de fysieke locatie adequaat ingericht voor: het inzamelen, repareren en verzenden van (mobiele) hulpmiddelen naar Marokko, het dienen als ontmoetingsplek tussen verschillende (professionele) partijen en personen, het uitvoeren van werkzaamheden door diverse professionals en stagiairs/ vrijwilligers.
 • Per 1 januari 2021 is de locatie klaar om (mobiele) hulpmiddelen te ontvangen en is de doelgroep (kwetsbare jongeren) en het netwerk op de hoogte van de beschikbare dagbestedingsmogelijkheden.
 • Per 1 februari 2021 wordt de fysieke locatie feestelijk geopend en wordt breder aandacht gevraagd voor de missie, visie en doelstellingen van Karam. Deze opening wordt tevens gebruikt ten behoeve van fondsenwerving.
 • Doorlopend worden actief (mobiele) hulpmiddelen ingezameld, gerepareerd en verstrekt aan mensen met een fysieke beperking in Marokko.