Wie zijn wij

De stichting heeft als doel het verlenen van materiële en immateriële hulp aan personen en instellingen in Marokko en Suriname die over onvoldoende middelen beschikken voor primaire zorg, met name gezondheidszorg, onderwijs en leefomstandigheden, en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Karam is opgericht op 09 maart 2004 te Amsterdam op initiatief van Said Bensellam en Frits Spangenberg.

De stichting tracht het doel te bereiken door:

  • Fondsenwerving, sponsorwerving, het werven van vrijwilligers, vervoer en distributie ter plaatse, alle andere wettige middelen die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
  • Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:
  • subsidies, donaties en bijdragen
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • vergoedingen wegens bewezen diensten
  • alle andere verkrijgingen en baten

Geen winstoogmerk

Stichting Karam heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden ter beschikking gesteld aan het verlenen van materiele en immateriële hulp.

Beschikkingsmachtcriterium

Beide bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en er is geen meerderheid in zeggenschap.

Onkostenvergoedingen

Voor uitgebreide informatie verwijs ik u door naar onze jaarrekening over de periode 2019 die op onze website staat gepubliceerd. Bestuurders zijn onbezoldigd.

Actueel beleidsplan

Stichting Karam beschikt over een actueel beleidsplan, u kunt deze vinden op onze website onder het kopje projecten.

Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen

De kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de instelling dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling. Middels onze projectbegroting en periodiek te overleggen zorgen wij dat de verhouding gezond blijft. Er is geen beloning voor bestuurders.

Uitkering liquidatiesaldo

Bij opheffing van de instelling zal het batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.